Школа английского языка ADDRIAN Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови - Языковая школа Addrian School

Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови

Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови
(договір публічної оферти)

Приватне підприємство «Аддріан» в особі директора Жирадкова В.Ю., що діє на підставі
Статуту, іменованє надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка
своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з
іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України,
уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, спрямованих на
підвищення його рівня володіння англійською мовою, які оплачуються Замовником на
умовах цього Договору.
1.2. Замовником за цим Договором є особа, яка вказана Замовником в Заявці або в анкеті,
заповненної в офісі.

2. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним з моменту заповнення та надсилання Замовником онлайнзаявки про надання послуг або в заявці-анкеті, заповненної в офісі (Заявка Замовника).
2.2. Одночасно з надсиланням Заявки через веб-форму або заповненням в офісі Замовник
надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що
містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних
даних».

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Специфікація програми (назва курсу, семестр, кількість годин, тривалість заняття), за
якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі або в Заявці.
3.2. Тривалість програми та інших послуг:
3.2.1. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням — останнє
заняття за розкладом групи.
3.2.2. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Тривалість одного основного
заняття складає 60 чи 90 хвилин. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом.
3.3. Комплект навчальних матеріалів згідно програми надається за додаткову плату.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Провести тестування Замовника перед початком надання послуг. На підставі
проведеного тестування поінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння
англійською мовою та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне
для отримання послуг відповідно до п. 1.1.
4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником.
4.1.3. Видати Замовнику, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний
документ (сертифікат), при умомі присутності 80% заннять.
4.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 12 студентів.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором:
— у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;
— у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги.
4.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору.
Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
4.2.3. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього
Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю
належно виконувати свої обов’язки, а Замовникам — ефективно сприймати інформацію. У
такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не
повертаються.
4.2.4. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
4.2.5. На період надання Послуг змінювати групу викладача без попередження Замовника,
якщо не змінюється час навчання та дні навчання.
4.3. Замовник зобов’язується:
4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що
надаються.
4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Правил школи під час перебування на
заняттях.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до
положень цього Договору.
4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни
можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з
урахуванням таких змін.
4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та
перелік Послуг, які надаються.
4.4.4. Безкоштовно користуватися бібліотекою та відеотекою Виконавця.
4.4.5. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж
за одну добу, проінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день,
коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі, який
сформовано згідно Заявці Замовника. Вартість послуг встановлюється в національній валюті
України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
5.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок
Виконавця.
5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що
встановлені Виконавцем.
5.4. Повернення сплачених коштів у повному обсязі, за вирахуванням 300 (триста) грн. за
адміністративну обробку замовлення, здійснюється на вимогу Замовника за умови, що зі дня
зарєєстрованного звернення на возврат коштів до початку навчання (першого заняття)
залишалось більше 3 (трьох) календарних днів. Повернення коштів буде здійснене протягом
45 (сорока п’яти) календарних днів зі дня поданного та зарєєстрованного звернення
Замовника.
5.5. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після початку навчання (першого
заняття), але протягом 14 (чотирнадцятті) календарних днів зі дня першого заняття у групі,
Виконавец зобов’язується здійснити повернення 80% вартості сплаченого та ненаданого
обсягу послуг у протязі 45 (сорока п’яти) календарних днів.
5.6. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після 15 (п’ятнадцяти) днів з
першого дня початку навчання (першого заняття), у такому випадку жодного повернення
сплачених коштів за замовлені послуги не передбачене та не можливе.
5.7. Надання сплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного
навчальоного року та не може бути перенесено на наступні навчальний рік.
5.8. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
5.9. Будь-які звернення від Замовника з бажанням призупинити дію Договору, зупинити
навчання або звернення з намірамі повернути гроші за сплачені послуги повинні бути
оформленні письмово і зарєєстровані Виконавцем. Термін розгляду — 7 (сім) календарних
днів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором
сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо
Замовникові відповідно до умов цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до
моменту завершення дії таких обставин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання
сторонами взятих на себе зобов’язань.
8.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням
умов, указаних в пп. 5.4–5.9 Договору.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу
України.
9.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення
нової редакції Договору на сторінці www.addrian.school в мережі Інтернет.
9. 3. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
9.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її
затвердження Виконавцем.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Приватне підприємство «Аддріан»
Код ЄДРПОУ: 33896129
Р/р: 26001054205683
МРУ Приват банк,
МФО 326610
Юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд.25
Електронна адреса: info@addrian.com.ua
Тел.: +38 (0512) 767-151

Получите 10% скидки при условии раннего бронирования в школе английского языка ADDRIAN